Zoek

JE PRIVACY

Privacyverklaring

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om de het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. Dat doen we met de mooiste monturen, de beste glazen, de modernste contactlenzen, de nieuwste apparatuur, aangevuld met onze professionele dienstverlening. We hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij beloven dat persoonsgegevens die onze klanten aan Kroeze Optiek verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we die gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we ze bewaren.

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Gegevens die wij verwerken
Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:
– NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht;
– Gegevens die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van je ogen;
– De aankopen die klanten bij ons doen zoals brillen, contactlenzen;
– Onze financiële administratie;
– Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor kijken;
– Gegevens over je zorgverzekering
– De beelden van de camera’s die voor jouw en onze veiligheid in de winkel hangen. Deze beelden blijven maximaal 4 weken bewaard.

Inschakeling andere partijen
Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door leveranciers uitgevoerd, zoals marketing, verwerking van zorgvergoedingen en levering aan huis. Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan verplichten wij onze leveranciers om de veiligheid van je gegevens te waarborgen en om je gegevens binnen 4 weken na verwerking te verwijderen. Andere partijen mogen de gegevens die zij van ons ontvangen nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Veilig bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Je rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Vragen
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of ons privacybeleid dan kun je contact opnemen met:
Kroeze Optiek, Voorstraat 72, 9291 CL Kollum.
Contactpersoon: Sandra Bruins
Telefoon: 0511 453291
E-mail: info@kroeze-optiek.nl
Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Versie 1, 11 april 2018. 

We werken op afspraak

We vragen je voor een oogmeting, een (zonne-)bril uitzoeken, of een contactlensaanpassing of -controle een afspraak te maken. Voor het ophalen van contactlenzen, of kleine reparaties, kun je zonder afspraak langskomen.